Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

o organizacji

Ankiety

Badanie potrzeb szkoleniowych mieszkańców obszaru LGD Turkowska Unia Rozwoju

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. - 23.mar.2016

Częścią Lokalnej Strategii Rozwoju jest oferowanie mieszkańcom szkoleń, które pozwolą zrealizować cele wspólnie wypracowanej strategii i będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Ta ankieta służy właśnie zbadaniu takich potrzeb.

więcej >

Funkcjonowanie LGD

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. - 05.paź.2016

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zawarta w niej ocena pozwoli nam określić Państwa poziom zadowolenia z funkcjonowania LGD. Na jej podstawie będziemy mogli wyciągnąć wnioski, co do efektywności i jakości naszego funkcjonowania.

więcej >
Ankiety są powszechnym narzędziem zbierania informacji o potrzebach, problemach, opiniach i pomysłach ludzi. Jednak zarówno ich gromadzenie w formie papierowej jak i opracowywanie wyników jest czasochłonne i wymaga sporo wysiłku.
Na portalu Wspoldecydujemy.pl można w prosty sposób przeprowadzić ankietę on-line i automatycznie wygenerować jej wyniki.
W zależności od potrzeb, pytania w ankietach mogą zawierać różne rodzaje odpowiedzi:
Odpowiedzi tekstowe, w których respondent w formie opisowej przedstawia swoją opinię / pomysł / potrzebę / zdanie na dany temat;
Lista pojedynczego wyboru, gdzie respondent może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź;
Lista wielokrotnego wyboru, gdzie respondent może zaznaczyć kilka odpowiedzi (lub zaproponować dodatkową w polu „inne – jakie?”);
Skala ocen, gdzie respondent może ocenić dane stwierdzenie wg zaproponowanej skali (np. 1 – w ogóle się nie zgadzam, 5 – całkowicie się zgadzam, 0 – nie mam zdania)
Portal Wspoldecydujemy.pl pozwala na definiowanie wszystkich wymienionych rodzajów pytań.
Zaletą ankiet elektronicznych jest to, że ich wyniki można szybko i łatwo podsumować w formie tabel i wykresów, generowanych automatycznie przez system (można również wprowadzić wyniki ankiet zebranych w formie papierowej, by uzyskać kompletny raport).
Portal Wspoldecydujemy.pl pozwala wygenerować raport z wynikami ankiet w formacie pdf lub csv, a także pobrać wybrane wykresy w formie obrazków (jpg). Można też generować raporty dla kategorii wybranych z metryczki, o ile zostały zdefiniowane (np. jak odpowiadały kobiety w wieku 40-50 lat).