Gmina Krynica-Zdrój

Gmina Krynica-Zdrój

KRYNICA CAŁYM SERCEM o gminie

Budżet Obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017

Gmina Krynica-Zdrój

Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju jest możliwością zaangażowania się mieszkańców w proces decydowania o lokalnych wydatkach i pozwala obywatelom na realizację własnych pomysłów. W roku 2017 budżet obywatelski Krynicy-Zdroju wyniesie 200 000 zł.

Mieszkańcy Krynicy zdecydowali!
Wyniki budżetu obywatelskiego na rok 2017

W tym roku, po raz pierwszy mieszkańcy Krynicy-Zdroju mieli możliwość partycypowania w wydatkowaniu puli pieniędzy z budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadań wybranych przez mieszkańców miasta.
Przypominamy, że głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego trwało w dniach 30 września do 14 października br., a w terminie 14 do 20 października trwała weryfikacja złożonych przez mieszkańców głosów. W głosowaniu udział mogli wziąć wszyscy zameldowani mieszkańcy Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat. Każdemu mieszkańcowi przypadał jeden głos oddany na dowolny spośród 15 projektów zadań poddanych pod głosowanie. Większość projektów dotyczyła budowy lub remontu miejskiej infrastruktury, ale pojawiły się także pomysły o charakterze  „miękkim”, które stanowią propozycje uatrakcyjnienia czasu wolnego lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogli głosować za pomocą karty do głosowania wrzucając ją do urny we wskazanych punktach lub przesyłają na adres Urzędu Miejskiego. Głos można było oddać również za pośrednictwem strony internetowej: wspoldecydujemy.pl/gmina-krynica-zdroj
21 października w celu zatwierdzenia wyników głosowania, w Urzędzie Miejskim w Krynicy zebrał się Zespół ds. budżetu obywatelskiego, który opracował protokół z głosowania.
W głosowaniu oddano 2287 głosów, z czego 2162 głosów ważnych. W wyniku głosowania największą liczbę głosów ważnych  uzyskały :

 1. Projekt nr 12 "Remont nawierzchni ul. Ks. Gurgacza,
 2. Projekt nr 13 „Dla każdego coś odpowiedniego, czyli strefa sportu, zabawy i rekreacji dla pokoleń,

na łączną kwotę 178 800,00 zł.

Te zadania zostaną zrealizowane w roku 2017. Pozostała kwota środków finansowych przechodzi na kolejną edycję budżetu obywatelskiego, która już została zapowiedziana przez Burmistrza Krynicy-Zdroju Dariusza Reśko.
Kolejnym etapem realizacji budżetu obywatelskiego będzie ewaluacja procesu, której dokona Zespół ds. budżetu obywatelskiego. Wyniki ewaluacji wraz z raportem z wdrażania budżetu obywatelskiego w Krynicy-Zdroju poznamy pod koniec roku kalendarzowego.

Protokół wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Krynicy-Zdroju na rok 2017
Zarządzenie Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania
nad budżetem obywatelskim Krynicy-Zdroju na rok 2017

 

INFORMACJE O BUDŻECIE OBYWATELSKM KRYNICY-ZDROJU na rok 2017
Po raz pierwszy mieszkańcy Krynicy-Zdroju mają możliwość partycypowania w wydatkowaniu puli pieniędzy z budżetu Gminy przeznaczonej na budżet obywatelski. Budżet obywatelski to środki pieniężne wyodrębnione w ramach budżetu Gminy Krynicy-Zdroju, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców miasta, w trybie  i na zasadach określonych Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017.

 1. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego kwota środków przeznaczona decyzją Burmistrza Krynicy-Zdroju na ten cel wynosi 200 000 zł.
 2. W ramach budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, wyłącznie w zakresie zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 3. Projekty zadań proponowanych w ramach budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter lokalny (realizacja w ramach jednego osiedla w Krynicy-Zdroju) lub ogólnomiejski, tj. służący mieszkańcom całego miasta Krynicy-Zdroju.
 4. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego musi się odbyć w ciągu jednego roku budżetowego.
 5. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Krynicy-Zdroju, który w momencie składania formularza zgłoszeniowego ma ukończone 16 lat.
 6. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizację budżetu obywatelskiego w 2017 roku.
 7. Do formularza zgłoszeniowego propozycji zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat.
 8. W przypadku propozycji zadania realizowanego na nieruchomościach niebędących własnością Gminy Krynicy-Zdroju, należy przedłożyć zgodę właściciela na dysponowanie terenem.
 9. O wyborze zadań do realizacji zadecydują mieszkańcy Krynicy-Zdroju w drodze głosowania, którzy ukończyli 16 lat.
Harmonogram wdrażania i realizacji
budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017
11 lipca-20 sierpnia 2016 kampania informacyjna-promocyjna
szkolenia zarządów osiedli, spotkania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców Krynicy-Zdroju
20 lipca-20 sierpnia 2016 zgłaszanie projektów zadań publicznych przez mieszkańców
20 lipca – 9 września 2016 weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów zadań publicznych
12 września 2016 ogłoszenie listy projektów zadań publicznych poddanych pod głosowanie
14 września – 14 października 2016 kampania promująca projekty poddane pod głosowanie
30 września – 14 października 2016 głosowanie nad projektami
17 października – 21 października 2016 weryfikacja oddanych głosów
22 października 2016 podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania
oraz listy projektów zadań rekomendowanych do realizacji
do 20 grudnia 2016 ewaluacja realizacji budżetu obywatelskiego
 
 
Na co można przeznaczyć pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego?
W  ramach budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju można zgłaszać zadania będące w gestii gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym, tj.
 1. Zadania dotyczące spraw ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, np.: remont/przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych obiektów; budowa, przebudowa, utrzymanie/tworzenie nowych parków, zieleńców, skwerów, trawników.
 2. Zadania dotyczące spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, np.: remonty/przebudowa/budowa nowych placów, chodników, dróg rowerowych, ulic; organizacja ruchu wraz z instalacją infrastruktury związanej z organizacją ruchu, w tym: przejść dla pieszych, znaków drogowych, elementów uspokajania ruchu, małej architektury (np. ławek, stojaków rowerowych); wytyczanie miejsc parkingowych.
 3. Zadania dotyczące spraw wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, np.: remonty/budowa nowych instalacji energetycznych, sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych); utrzymywanie czystości w mieście (czyli popularne sprzątanie); prowadzenie wysypisk śmieci.
 4. Zadania dotyczące spraw działalności w zakresie telekomunikacji, np.: budowa nowych sieci telekomunikacyjnych; działania związane z dostępem do sieci teleinformatycznych.
 5. Zadania dotyczące spraw lokalnego transportu zbiorowego, np.: częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Zadania dotyczące spraw ochrony zdrowia, np.: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 7.  Zadania dotyczące spraw pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, np.: zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; dożywianie dzieci.
 8. Zadania dotyczące spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, np.: współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, finansowanie kosztów szkoleń dla rodzin wspierających.
 9. Zadania dotyczące spraw gminnego budownictwa mieszkaniowego, np.: budowa oraz utrzymanie mieszkań gminnych; sprawy związane z mieszkalnictwem socjalnym.
 10. Zadania dotyczące spraw edukacji publicznej; np.: środki na organizację zajęć pozalekcyjne.
 11. Zadania dotyczące spraw kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, np.: prowadzenie gminnych instytucji kultury, w tym finansowanie ich działalności; renowacje zabytków; edukacja związana z materialnym dziedzictwem kulturowym.
 12. Zadania dotyczące spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, np.: remonty/ budowa/ przebudowa/ utrzymanie obiektów sportowych; wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży; realizacja zadań związanych z turystyką, np. wytyczanie i oznaczanie nowych szlaków turystycznych, informacja turystyczna.
 13. Zadania dotyczące spraw targowisk i hal targowych, np.: budowa/ utrzymanie miejsc związanych z handlem; wytyczanie nowych targowisk.
 14.  Zadania dotyczące spraw zieleni gminnej i zadrzewień, np.: utrzymanie terenów zielonych; utrzymanie oraz nasadzenia nowego drzewostanu; tworzenie nowych oraz utrzymanie zieleńców, trawników, parków, skwerów.
 15. Zadania dotyczące spraw cmentarzy gminnych, np.: budowa/ utrzymanie miejsc związanych z pochówkiem (cmentarzy komunalnych).
 16. Zadania dotyczące spraw porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, np.: finansowanie działań Straży Miejskiej, takich jak np. dodatkowe patrole czy zakup/utrzymanie wyposażenia Straży Miejskiej; współpraca z policją, w tym dofinansowywanie działań policji na terenie miasta; prowadzenie programów informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa.
 17. Zadnia dotyczące spraw utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, np.: tworzenie/ prowadzenie/ finansowanie np. boisk, sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń użytkowych dla mieszkańców wraz z urządzeniami i wyposażeniem, będących własnością gminy, wykorzystywanych do organizowania imprez lub na inną działalność publiczną.
 18. Zadania dotyczące spraw polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, np.: udzielanie wsparcia socjalnego - okresowego lub celowego; tworzenie dogodnych warunków dla rodziców z dziećmi; realizacja opieki medycznej i prawnej dla kobiet w ciąży.
 19. Zadania dotyczące spraw wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, np.: wspieranie działań związanych z inicjatywą lokalną;  edukacja w zakresie samorządności; finansowanie działań realizowanych przez jednostki pomocnicze, np. osiedla; działania na rzecz przejrzystości sprawowania władzy.
 20.  Zadania dotyczące spraw promocji gminy, np.: prowadzenie kampanii promocyjnych miasta.
 21. Zadania dotyczące spraw współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np.: finansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego, przekazywanych organizacjom pozarządowym na zasadach wsparcia realizacji zadania lub jego powierzenia na podstawie rocznych oraz wieloletnich programów współpracy; działania na rzecz lepszej współpracy na linii samorząd-organizacje społeczne.
 22. Zadania dotyczące sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, np.: nawiązywanie partnerstwa oraz współpraca z miastami partnerskimi z innych krajów, realizacja działań wspólnie z miastami partnerskimi.
Gdzie uzyskać szczegółowe informacje?
Wszelkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego dostępne są w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, pok. 2
tel. 18 472 55 04, 472 55 14 
e-mail: krynica@onet.pl, mfurmanek@umkrynica.pl

Pomoc przy wypełnianiu wniosków
Zapraszamy mieszkańców do konsultowania swoich propozycji projektów do budżetu obywatelskiego w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, w dni powszednie w godz. 7.00-15.00
WERYFIKACJA WNIOSKÓW
8 września zakończył się kolejny etap realizacji budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017, który polegał na weryfikacji złożonych przez mieszkańców propozycji zadań publicznych. Do I edycji budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju mieszkańcy zgłosili 20 wniosków. Po ich weryfikacji do głosowania zakwalifikowano 15 projektów. 4 z nich nie były zgodne z Regulaminem budżetu obywatelskiego, a 1 wniosek został wycofany.
ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTAMI PRZYJĘTYMI DO GŁOSOWANIA

Projekt nr 1
Krynica info

Zakup i montaż 8 jednakowych zamykanych tablic informacyjnych, w których umieszczane będą informacje urzędowe.
Lokalizacja: krynickie osiedla - Tysiąclecia, Czarny Potok, Źródlana, Krynica Centrum, Krynica Dolna, Piłsudskiego, Pułaskiego, Deptak
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 39 202,60 zł
Wniosek

Projekt nr 2
Monitoring osiedle Źródlana, II etap

Montaż 5 kamer, w tym wymiana istniejącej kamery na latarni L7 (koło garaży w stronę boiska). Zakup kamer obrotowych wraz ze wszystkimi urządzeniami i osprzętem i zamontowanie ich na oświetleniu ulicznym, które także musi być zmodernizowane.
Lokalizacja: os. Źródlana
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 22 025,00 zł
Wniosek

Projekt nr 3
Summer Engish Camp - obóz języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z Krynicy-Zdroju

Obóz językowy Summer English Camp w Piwnicznej-Zdroju dla 60 dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat z Krynicy-Zdroju. Warsztaty językowe podczas obozu prowadzone będą przez 9 amerykańskich nauczycieli i stażystów. Obok warsztatów uczestnicy obozu wezmą udział w zorganizowanych wycieczkach i atrakcjach.
Lokalizacja: Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 53 570,00 zł
Wniosek

Projekt nr 4
Projekt budowy street workout i cross fit park

Projekt zakłada budowę stacji przyrządów do street workout'u - aktywności fizycznej polegającej na wykorzystaniu elementów zabudowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę wraz z nawierzchnią, elementami małej architektury oraz oświetleniem.
Lokalizacja: Park Słotwiński od strony ul. Jaworowej, nr działki 1101/1
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 119 000,04 zł
Wniosek

Projekt nr 5
Ławka multimedialna Jana Kiepury i Marty Eggerth

Ławka multimedialna z postaciami Jana Kiepury i Marty Eggerth w centrum krynickiego Deptaka przy fontannie multimedialnej w ciągu ławek już istniejących na tle Starego Domu Zdrojowego. Postacie siedzące na granitowej ławce będą wykonane w formie odlewu z brązu. Atrakcją będzie możliwość posłuchania piosenki Jana Kiepury po wcześniejszym wrzuceniu monety do zamontowanej w kapeluszu Kiepury pozytywki.
Lokalizacja: Deptak przy Fontannie Multimedialnej
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 100 000,00 zł
Wniosek

Projekt nr 6
Lato z Radiem w Krynicy-Zdroju

Realizacja "Lata z Radiem" w Krynicy-Zdroju."Lato z Radiem” to cykl wakacyjnych imprez odbywających się w kilkunastu miastach Polski, podczas których wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a transmisje z wybranych koncertów pokaże Telewizja Polska i obszernie zrelacjonuje Program Pierwszy Polskiego Radia. Podczas koncertu nie brakuje niespodzianek, w tym zabaw dla dzieci.
Lokalizacja: Stadion przy MOSiR lub Deptak
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 187 500,00 zł
Wniosek

Projekt nr 7
Wykonanie okrawężnikowania i wykonanie nawierzchni drogi gminnej (boczna ul. Halnej)

Wykonanie krawężników. Wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej, betonu, asfaltu lub materiału pozyskanego z odzysku. Wykonanie kraty burzowej w dolnej części drogi i podłączenie do kanalizacji burzowej.
Lokalizacja: ul. Halna, dojazd do działek nr 307, 306, 308
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 20 000,00 zł
Wniosek

Projekt nr 8
Senior sprawny intelektualnie i fizycznie,  to senior zdrowy i szczęśliwy

Celem projektu jest podtrzymanie sprawności intelektualnej i fizycznej seniora poprzez realizację atrakcji dla krynickich seniorów: raz w miesiącu wyjścia do kina dla 25 seniorów; wyjazd do Tarnowa do teatru  dla 25 seniorów; wyjazd do źródeł leczniczych Vrbov  dla 25 seniorów; wycieczka krajoznawcza dla 30 seniorów do Wrocławia.
Lokalizacja: Krynica-Zdrój, Tarnów, Vrbov, Wrocław
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 29 285,75 zł
Wniosek

Projekt nr 9
Chodź poćwicz nad potokiem

Montaż 8 stanowisk do ćwiczeń ruchowych, wytyczenie alejek i utwardzenie nawierzchni, nasadzenia krzewów i drzew, montaż tablicy informacyjnej, ławek, koszy, montaż stojaka na rowery.
Lokalizacja: ul. Słotwińska, działka nr 511;  ul. Jaworowa 1101/1 (teren sąsiadujący z działką nr 1102/6)
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 57 800,00 zł
Wniosek

Projekt nr 10
Przestrzenne logo Krynicy-Zdroju w centrum miasta

Zadanie dotyczy wykonania przestrzennego, podświetlonego logo miasta o wymiarach 2x3 m, które będzie zlokalizowane w centrum miasta. Zadanie ma na celu uatrakcyjnić wizerunek miasta.
Lokalizacja: skwer przy ul. Piłsudskiego, działka nr 197
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 100 000,00 zł
Wniosek

Projekt nr 11
Boisko do piłki plażowej

Budowa boiska do piłki plażowej
Lokalizacja: Park Sportowo-Rekreacyjny Czarny Potok
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 90 000,00 zł 
Wniosek

Projekt nr 12
Remont nawierzchni ul. Ks. Gurgacza w Krynicy-Zdroju

W ramach zadania będzie przygotowana niezbędna dokumentacja oraz wykonany remont polegający na wymianie nawierzchni
ul. Ks. Gurgacza w celu poprawy komfortu mieszkańców pobliskiego osiedla Źródlana, a także w przyszłości odwiedzających Bibliotekę Publiczną, Centrum Kultury oraz plac zabaw.
Lokalizacja: ul. Ks. Gurgacza od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do kładki pieszej wraz z wjazdem na parking przy Kościele pw. Św. Antoniego
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 80 000,00 zł
Wniosek

Projekt nr 13
Dla każdego coś odpowiedniego, czyli strefa sportu, zabawy i rekreacji dla pokoleń

Bez względu na wiek czy kondycję fizyczną, każdy kto odwidzi to miejsce, znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Projekt zakłada utworzenie parku sportu, zabaw i rekreacji, z którego jednocześnie - w jednym miejscu- będą mogli skorzystać przedstawiciele każdego pokolenia - seniorzy, osoby dorosłe, młodzież, dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz najmłodsi. najwięcej atrakcji będzie jednak czekać młodzież i dzieci szkolne, które dzięki atrakcyjnym urządzeniom, których nie ma dotąd w uzdrowisku, polubią aktywność fizyczną.
Lokalizacja: Plac zabaw przy  ul. Wiejskiej - skwer umiejscowiony w Krynicy Dolnej, wzdłuż rzeki Kryniczanka, na części działki nr 1114/9
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 98 800,00 zł
Wniosek

Projekt nr 14
Remont wjazdu do Parku Zdrojowego przeznaczonego dla osób z wózkami dziecięcymi

Remont istniejącego wjazdu do zakątka Kraszewskiego w Parku Zdrojowym.
Lokalizacja: ul. Ebersa
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 27 000,00 zł 
Wniosek

Projekt nr 15
Zakup urządzenia AED oraz edukacja z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży

Zadanie zakłada polepszenie ochrony zdrowia i poczucia bezpieczeństwa poprzez zakup urządzenia AED i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia z pierwszej pomocy w formie zajęć teoretycznych i praktycznych odbędą się w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnej,  a także dla chętnych osób dorosłych  na terenie Krynicy w celu podniesienia świadomości dzieci i młodzieży oraz nabycia przez nich podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Lokalizacja: Kościół Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 2
Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 16 200,00 zł
Wniosek
 
Od 14 września będzie trwała kampania promocyjna propozycji zadań do realizacji, która potrwa miesiąc. Podczas jej trwania autorzy projektów będą mieli możliwość przekonania mieszkańców do swoich pomysłów. 

Od 30 września do 14 października mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy na proponowane do realizacji zadania.
 1. W głosowaniu udział mogą wziąć wszyscy zameldowani mieszkańcy Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat.
 2. ​Każdemu mieszkańcowi przypada jeden głos oddany na dowolny projekt zadania.
 3. Mieszkańcy będą mogli głosować za pomocą karty wrzucając ją do urny we wskazanych punktach do głosowania lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego.
 4. Karty do głosowania dostępne w punktach do głosowania.
  Kartę do głosowania możesz pobrać również TUTAJ
 5. Głos będzie można oddać również za pośrednictwem strony internetowej, którą teraz odwiedzasz. Od 30 września do 14 października będzie aktywna internetowa karta do głosowania.
Wykaz punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017  
 

Gdzie uzyskać szczegółowe informacje?
Wszelkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego dostępne są w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, pok. 2
tel. 18 472 55 04, 472 55 14 
e-mail: krynica@onet.plmfurmanek@umkrynica.pl
Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego znajdują się również na stronie Gminy: www.krynica-zdroj.pl


W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zadecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona określona pula środków z budżetu gminy w kolejnym roku. To mieszkańcy zgłaszają projekty i mieszkańcy wybierają najlepsze!
Cały proces można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.
W zależności od potrzeb, pytania w ankietach mogą zawierać różne rodzaje odpowiedzi:
ETAP 1: Urząd gminy przygotowuje regulamin budżetu obywatelskiego, który określa m.in. jaka będzie pula środków w ramach budżetu, kto może składać projekty i na jakich zasadach oraz kto i w jaki sposób może głosować. Projekt regulaminu warto skonsultować z mieszkańcami
można to zrobić on-line na portalu Wspoldecydujemy.pl w dziale „Konsultowane dokumenty”
ETAP 2: Mieszkańcy przygotowują projekty do budżetu obywatelskiego. Mogą to być wszelkie pomysły mieszczące się w zadaniach własnych gminy – od spraw społecznych, przez edukację, sport, kulturę, po inwestycje.
Na portalu Wpoldecydujemy.pl można rejestrować projekty on-line.
ETAP 3: Urząd gminy weryfikuje złożone projekty (najlepiej w porozumieniu z reprezentacją mieszkańców) pod kątem ich zgodności z prawem i wykonalności. Projekty spełniające wymogi zostają poddane pod głosowanie.
ETAP 4: Mieszkańcy głosują na najlepsze ich zdaniem projekty, które w kolejnym roku zrealizuje urząd gminy. Przy głosowaniu konieczne jest podanie numeru PESEL.
Głosowanie on-line można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.