Ryglice

o gminie

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY RYGLICE NA ROK 2017

Ryglice
Etap 4 Liczba zgłoszonych projektów: 6

Budżet obywatelski to środki z budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w trybie określonym Regulaminem. Wybrane zadania zostaną wykonane w 2017r.
1. Zgłaszanym zadaniem, które będzie finansowane ze środków budżetu może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju Gminy.
2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Gminy, oraz mieć charakter ogólnogminny. (Zadania realizowane wyłącznie na terenie jednej miejscowości lub dla grupy osób z jednej miejscowości będą odrzucane formalnie) 
3. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może być mniejsza niż 10 tys. zł i nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Kwota wszystkich srodków wynosi  250 tys.zł
4. Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat.
5. Zgłoszeń zadań należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach: www.wspoldecydujemy.pl  i  www.ryglice.pl
6. Formularz zgłoszenia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione w nim wszystkie pola obowiązkowe.
7. Formularze zgłoszenia zadania złożone po upływie terminu wyznaczonego na podstawie § 9 Regulaminu nie będą rozpatrywane.
8. Zadanie, którego szacunkowy koszt realizacji przekracza kwoty określone w ust. § 3 nie będzie rozpatrywane.
9. Wykaz wszystkich zgłoszonych zadań będzie udostępniony na stronie internetowej Gminy Ryglice oraz na stronie www.wspoldecydujemy.pl.


Liczba zgłoszonych projektów: 6

Projekty:

1. Rozwijać się chcę madrze i aktywnie
2. zakup kruszywa na drogi gminne
3. Monitoring poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców
4. Wesołe jest życie seniora
5. Sport to zdorwie w każdym wieku
6. Nasza Mała Ojczyzna - edukacja w zakresie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego w aspekcie regionalnym
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zadecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona określona pula środków z budżetu gminy w kolejnym roku. To mieszkańcy zgłaszają projekty i mieszkańcy wybierają najlepsze!
Cały proces można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.
W zależności od potrzeb, pytania w ankietach mogą zawierać różne rodzaje odpowiedzi:
ETAP 1: Urząd gminy przygotowuje regulamin budżetu obywatelskiego, który określa m.in. jaka będzie pula środków w ramach budżetu, kto może składać projekty i na jakich zasadach oraz kto i w jaki sposób może głosować. Projekt regulaminu warto skonsultować z mieszkańcami
można to zrobić on-line na portalu Wspoldecydujemy.pl w dziale „Konsultowane dokumenty”
ETAP 2: Mieszkańcy przygotowują projekty do budżetu obywatelskiego. Mogą to być wszelkie pomysły mieszczące się w zadaniach własnych gminy – od spraw społecznych, przez edukację, sport, kulturę, po inwestycje.
Na portalu Wpoldecydujemy.pl można rejestrować projekty on-line.
ETAP 3: Urząd gminy weryfikuje złożone projekty (najlepiej w porozumieniu z reprezentacją mieszkańców) pod kątem ich zgodności z prawem i wykonalności. Projekty spełniające wymogi zostają poddane pod głosowanie.
ETAP 4: Mieszkańcy głosują na najlepsze ich zdaniem projekty, które w kolejnym roku zrealizuje urząd gminy. Przy głosowaniu konieczne jest podanie numeru PESEL.
Głosowanie on-line można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.