Regulamin świadczenia usług w ramach strony internetowej WSPÓŁDECYDUJEMY

§1 Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa www.wspoldecydujemy.pl (z wyłączeniem stron internetowych, do których prowadzą linki zewnętrzne umieszczone na wskazanej stronie i jej podstronach) jest prowadzona przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, wpisaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372149 (dokumentacja przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), adresem: ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków, NIP 6772351748 (dalej jako FUNDACJA MILA) i wraz z powiązanymi stronami tworzy serwis internetowy pod nazwą WSPÓŁDECYDUJEMY.
 2. Serwis WSPÓŁDECYDUJEMY to serwis internetowy, który służy prowadzeniu przez jednostki samorządu terytorialnego, podległe im instytucje (np. szkoły, ośrodki kultury) oraz organizacje pozarządowe konsultacji społecznych on-line w wybranych sprawach. Konsultacje społeczne mogą mieć formę ankiet, sondaży, zgłaszania uwag do proponowanych dokumentów oraz budżetu partycypacyjnego (możliwość przesyłania projektów do serwisu internetowego i głosowanie on-line na najlepsze z nich). Serwis został stworzony w ramach projektu pt. „Dyskutujmy – Decydujmy – Działajmy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Administratorem i właścicielem serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY jest FUNDACJA MILA.
 4. Użytkownikiem serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY mogą być jednostki samorządu terytorialnego, podległe im instytucje (np. szkoły, ośrodki kultury) oraz organizacje pozarządowe.
 5. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu świadczenia usług każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu strony internetowej WSPÓŁDECYDUJEMY, które obowiązują w stosunku do Użytkownika odpowiednio, w szczególności postanowień dotyczących ochrony praw własności intelektualnej FUNDACJI MILA. Niniejszy Regulamin wraz z Regulaminem strony internetowej WSPÓŁDECYDUJEMY stanowi umowę o świadczenie usług przez FUNDACJĘ MILA za pośrednictwem serwisu WSPÓŁDCUDUJEMY.

§2 Rejestracja i korzystanie z serwisu

 1. Każdy Użytkownik serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu świadczenia usług i z treścią Regulaminu strony internetowej WSPÓŁDECYDUJEMY oraz do zaakceptowania ich treści poprzez zaznaczenie opcji akceptacji w formularzu rejestracji i tym samym wyraźnego potwierdzenia, że wszystkie postanowienia wskazanych Regulaminów obowiązują w stosunkach pomiędzy Użytkownikiem a FUNDACJĄ MILA.
 2. W celu korzystania z serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY w sposób określony w niniejszym Regulaminie świadczenia usług Użytkownik jest zobowiązany do zarejestrowania się w serwisie. Po wejściu w link oznaczony jako „Rejestracja” nastąpi automatyczne przekierowanie do odpowiedniego formularza rejestracji. Następnie należy wprowadzić dane do formularza rejestracji, w tym wprowadzić login (w postaci ciągu znaków) oraz samodzielnie zdefiniować hasło.
 3. Konto Użytkownika aktywuje administrator serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY. Pierwsze logowanie Użytkownika kończy procedurę rejestracji w serwisie WSPÓŁDECYDUJEMY i jest równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia usługi.
 4. FUNDACJA MILA od chwili aktywacji konta Użytkownika zapewnia udostępnienie Użytkownikowi możliwości publikacji treści (ankiet, sondaży, zgłaszania uwag do proponowanych dokumentów oraz budżetu partycypacyjnego itp.), które stanowią realizację konsultacji społecznych zgodnie z celem działania serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY. Użytkownik publikuje treści w serwisie za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu. Użytkownik samodzielnie dokonuje ustawienia czasu, przez jaki widnieje informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych na stronie głównej WSPÓŁDECYDUJEMY.
 5. Po zalogowaniu w serwisie WSPÓŁDECYDUJEMY Użytkownik ma nieograniczony dostęp do aktualnie przeprowadzanych konsultacji społecznych, stanu tych konsultacji oraz wszystkich informacji i danych wprowadzonych przez siebie do serwisu WSPÓŁDECUDUJEMY oraz wprowadzonych przez korzystających z serwisu, którzy wzięli udział w organizowanych przez danego Użytkownika konsultacjach społecznych (za wyjątkiem wskazanego przez biorącego udział w konsultacjach numeru telefonu oraz numeru PESEL, o ile konkretne konsultacje społeczne przeprowadzane przez Użytkownika wymagają jego podania).
 6. W celu zakończenia korzystania z serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY (wyrejestrowania z serwisu) i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik zobowiązany jest wysłać oświadczenie obejmujące treść wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej biuro@mila.org.pl podając następujące dane: nazwa Gminy/Instytucji/Organizacji oraz login. Rozwiązanie niniejszej umowy następuje z chwilą wysłania potwierdzenia zakończenia świadczenia usług przez FUNDACJĘ MILA. Z tą chwilą konto Użytkownika ulega dezaktywacji, a dalsze logowanie do serwisu nie jest możliwe.
 7. Po rozwiązaniu niniejszej umowy FUNDACJA MILA przechowuje wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych przez okres 2 lat. Użytkownik, który zakończył korzystanie z serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY na zasadach wskazanych w punkcie 6 powyżej może uzyskać dostęp do tych wyników – w tym celu Użytkownik powinien wysłać stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej biuro@mila.org.pl.

§3 Inne zasady korzystania z serwisu

 1. Zabrania się publikowania treści, które są niezgodne z prawem (w szczególności naruszają w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich) lub które nie są zgodne z celem serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY.
 2. Zabrania się wykorzystywania przez Użytkowania jakichkolwiek danych osobowych podanych przez korzystających z serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY w celu innym niż na potrzeby realizacji konsultacji społecznych przez Użytkownika organizowanych za pośrednictwem serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY. W szczególności zabrania się wykorzystywania tych danych w celach przesyłania niezamówionych informacji handlowych i innych informacji.
 3. Korzystanie z serwisu jest możliwe przy użyciu następujących środków technicznych:
  • zainstalowana przeglądarka internetowa zgodna ze standardami HTML5 oraz CSS 3.0 (zalecana aktualizacja do najnowszych dostępnych wersji): Chrome, Firefox , Internet Explorer w wersji minimalnej 10.0
  • system operacyjny - Windows, Linux, Android, iOs, Windows Phone
  • akceptacja plików Cookies
  • dostęp do sieci Internet
  • rozdzielczość ekranu dla komputerów stacjonarnych i przenośnych - minimalna 1024px × 768px ( zalecana 1280px × 720px), dla urządzeń mobilnych – minimalna 320px × 480px ( zalecana 1280px × 720px)
  • włączona obsługa JavaScript oraz zainstalowany Adobe Flash Player
 4. Użytkownicy mogą ograniczyć krąg osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych przez nie organizowanych i przeprowadzanych za pośrednictwem serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY. Kryterium ograniczające może dotyczyć w szczególności wieku lub miejsca zamieszkania. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, w tym przedsiębiorcy.
 5. Użytkownik może wymagać od osób fizycznych zamierzających wziąć udział w konsultacjach społecznych podania danych osobowych umożliwiających ich identyfikację i jednocześnie niezbędnych do przeprowadzeniu procesu konsultacji społecznych w formie wybranej przez Użytkownika. Dane osobowe (udział w konsultacjach osoby, której dane osobowe zostały podane) zostanie każdorazowo zweryfikowany poprzez automatyczną weryfikację poprawności numeru PESEL.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis WSPÓŁDECYDUJEMY oferuje korzystającym z serwisu świadczenie usługi „Newsletter” na zasadach wskazanych w Regulaminie serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY oraz zobowiązuje się współpracować z FUNDACJĄ MILA w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji tejże usługi.
 7. FUNDACJA MILA zapewnia Użytkownikom działanie serwisu co najmniej do kwietnia 2017 roku.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie powiadomienia kierowane do FUNDACJI MILA związane ze świadczeniem niniejszej usługi należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@mila.org.pl.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony, a jego treść może ulec zmianie w każdym czasie. O zmianie niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości email skierowanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego w trakcie rejestracji w serwisie.

Wyraź swoją opinie

ANKIETA NA TEMAT EWENTUALNYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM APLIKOWANIA O ŚRODKI Z BUDŻETU LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" - 28.gru.2017

Szanowni Państwo, W celu podnoszenia jakości oraz oceny świadczonego doradztwa przez prac

więcej >