Gmina Wągrowiec

Gmina Wągrowiec

o gminie

Strategia Rozwoju Gminy Wągrowiec na lata 2016 - 2023

Gmina Wągrowiec
ANKIETA

na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wągrowiec na lata 2016 - 2023


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na podstawie Zarządzenia nr 18/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. Wójta Gminy Wągrowiec przystąpiliśmy do prac związanych z tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Wągrowiec na lata 2016 – 2023.

Prace związane z opracowaniem strategii będziemy wykonywać we własnym zakresie, z udziałem zaproszonych przedstawicieli różnych sektorów.

Badaniu podlegać będzie 6 podstawowych obszarów działania samorządu gminnego:

1) Edukacja, zdrowie, opieka społeczna.

2) Kultura, sport, turystyka, rekreacja, promocja gminy.

3) Gospodarka i rozwój gospodarczy.

4) Infrastruktura komunalna.

5) Środowisko.

5) Rewitalizacja.


W związku z powyższym prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.


Wyniki ankiet pozwolą ocenić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony oraz  szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem jak również potencjał rozwojowy gminy. Zebrane w formie ankiet informacje, za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi analitycznych zostaną pogrupowane w układzie matrycy analitycznej.

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców po ich zestawieniu z aktualną sytuacją gminy oraz możliwościami rozwoju w perspektywie finansowej, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu strategii w zakresie jej celów, priorytetów oraz projektów inwestycyjnych i  społecznych.

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem niezbędnym, miedzy innymi przy ubieganiu się o środki zewnętrzne (krajowe, Unii Europejskiej i inne).

Ankieta skierowana jest do:   • mieszkańców gminy,

  • podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy oraz osób prowadzących działalność rolniczą, w zakresie problematyki związanej z prowadzoną działalnością,

  • stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych,

  • jednostek organizacyjnych gminy,

  • innych osób korzystających z zasobów gminy, które chciałyby się odnieść w ankiecie do sytuacji gminy,


Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczać do siedziby Urzędu Gminy Wągrowiec  do dnia 10 maja 2016 r. lub przesłać na adres e:mail: wagrow@wokiss.pl

Prosimy o wpisanie znaku x w odpowiednie pola w przedmiotowej ankiecie.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
Wójt Gminy Wągrowiec

Przemysław MajchrzakAnkieta zakończona